Lunch
Date: 11/9/2018

Michigan on Bun
Home Fried Potatoes
Mixed Vege's
Fresh Fruit