Lunch
Date: 10/5/2018

Michigan on Bun
Home Fried Potatoes
Broccoli
Fresh Fruit