Lunch
Date: 1/24/2020

Michigan on Bun
Home Fried
Potatoes
Wax Beans
Fresh Fruit